Mini begrippenlijst duurzaamheid

Bioeconomy
Dat deel van de economie dat is gebaseerd op plantaardige of dierlijke grondstoffen.

BECCS
BECCS staat voor Bioenergy with Carbon Capture and Storage, wat in het Nederlands ‘bio-energie met koolstofafvang en -opslag’ betekent. Het verwijst naar een technologie die bio-energie combineert met het afvangen en opslaan van kooldioxide (CO2) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bij BECCS wordt biomassa verbrand om energie op te wekken, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en vervolgens opgeslagen, meestal ondergronds, om te voorkomen dat het in de atmosfeer vrijkomt en bijdraagt aan klimaatverandering. Het wordt beschouwd als een van de methoden om de CO2-uitstoot te verminderen en te werken aan het verminderen van de opwarming van de aarde.

Biogene opslag
Biogene opslag verwijst naar organisch materiaal dat tijdens zijn groei koolstofdioxide uit de atmosfeer heeft opgenomen en deze heeft opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld plantaardig materiaal zijn, zoals hout, stro, miscanthus, of andere biomassa die koolstof vastlegt tijdens de groei. In het geval van betonproducten met biogene opslag, wordt dit materiaal toegevoegd aan de betonmix als een duurzame manier om koolstof uit de atmosfeer te binden en zo de CO2-voetafdruk van het beton te verminderen.

Carbon footprint
De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Circulaire economie
Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

CO2
Een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O). We noemen het ook wel kooldioxide. Het is een kleurloos en reukloos gas. Het ontstaat bij verbranding van natuurlijke brandstoffen (olie, aardgas, steenkool of hout).

CO2-equivalent (CO2eq)
CO2-equivalent (CO2eq) is een maatstaf die wordt gebruikt om de totale klimaatimpact van verschillende broeikasgassen (GHG’s) uit te drukken in termen van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die dezelfde opwarming van de aarde zou veroorzaken over een gespecificeerde periode.

Cradle to cradle
Een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is ‘van wieg tot wieg’. Met andere woorden: er is geen levenscyclus ‘van de wieg tot het graf’, maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.

CSRD
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese wetgeving die tot doel heeft de rapportagevereisten voor bedrijven op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. Het doel van de CSRD is om meer transparantie en consistentie te bevorderen in de manier waarop bedrijven rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en -impact.

DuboCalc
DuboCalc is een rekeninstrument waarin milieudata van de Nationale Milieu Database (NMD) gebruikt wordt om de milieu kosten indicator (MKI) waarde te berekenen voor projecten in de GWW sector.

Gesloten kringlopen
zonder afval en vervuiling

De Green Deal
De Green Deal is een breed initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en de Europese economie duurzamer en groener te maken. Het werd in december 2019 gelanceerd.

Belangrijke doelstellingen van de Green Deal zijn onder meer het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het stimuleren van groene groei, het bevorderen van energie-efficiëntie, het bevorderen van duurzame mobiliteit en het beschermen en herstellen van de biodiversiteit. Het omvat een breed scala aan maatregelen en initiatieven op het gebied van beleid, wetgeving, financiering en investeringen om deze doelen te bereiken.

De Green Deal is bedoeld als een ambitieuze en allesomvattende strategie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken en tegelijkertijd economische groei te stimuleren en banen te creëren in Europa. Het vormt het kader voor de transformatie van Europa naar een duurzamere samenleving en economie.

Donuteconomie
Een economisch model dat een standaard zet voor sociale welvaart zonder ecologische grenzen te overschrijden. De naam is gebaseerd op de vorm van het model. In het gat van de donut vallen mensen die geen toegang hebben tot fundamentele benodigdheden. In de donut vind je het veilige en menswaardige leven, terwijl de buitenkant van de donut voor het ecologisch plafond staat – alles daarbuiten put uiteindelijk de wereld uit.

Duurzaamheid
Het minst belastend voor mens, milieu, klimaat en leefomgeving.

Emissie
De uitstoot van gassen.

Environmental Product Declaration
Een envinronmental product declaration (EPD) is een samenvatting van een levenscyclusanalyse (LCA) met de meest belangrijke gegevens uit een LCA om het milieu-impactprofiel van een product (of dienst) inzichtelijk te maken. De uniforme en transparante opzet van een EPD maakt het gemakkelijk om producten en diensten met elkaar te vergelijken.

MKI-waarde (milieukostenindicator)
Berekeningsmethodiek voor milieubelasting, waarin alle milieueffecten van een materiaal, van winning tot sloop tot energieverbruik, worden meegenomen. Hoe lager de MKI-waarde, des te lager de milieubelasting.

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
Een bepalingsmethode waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk te kunnen meten.

Levenscyclusanalyse (LCA)
Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieueffecten van een product te berekenen over bepaalde levensfasen. De uniforme en transparante opzet, bijvoorbeeld door het gebruik van fases (A1,A2, enz), maakt het gemakkelijk om producten en diensten met elkaar te vergelijken.

Een LCA definieert vijf levensfases:

 1. Productiefase (A1-A3)
 2. Bouwfase (A4-A5)
 3. Gebruiksfase (B1-B7)
 4. Sloop- en verwerkingsfase (C1-C4)
 5. Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling (D)

Materiaalpaspoort
Een materiaalpaspoort is een document dat informatie bevat over de materialen die worden gebruikt bij de productie van een bepaald product of bouwwerk. Het doel van een materiaalpaspoort is om transparantie te bieden over de herkomst, samenstelling en milieueffecten van de gebruikte materialen gedurende de hele levenscyclus van het product.

Belangrijke informatie die vaak in een materiaalpaspoort wordt opgenomen, kan onder meer zijn:

 1. Materiaalsamenstelling: De specifieke materialen die in het product worden gebruikt, inclusief details zoals grondstoffen en chemische samenstelling.
 2. Herkomst van materialen: De oorsprong van de gebruikte materialen, inclusief informatie over de winning, productie en distributie.
 3. Milieueffecten: De impact van de gebruikte materialen op het milieu, zoals de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en waterverbruik tijdens de productie.
 4. Levensduur: Informatie over de verwachte levensduur van het product en hoe het kan worden gerecycled of hergebruikt na het einde van de levensduur.
 5. Recyclebaarheid: Details over hoe gemakkelijk de gebruikte materialen kunnen worden gerecycled of hergebruikt.

Het idee achter een materiaalpaspoort is het bevorderen van duurzaamheid en het stimuleren van verantwoorde productie en consumptie. Het stelt consumenten, bedrijven en beleidsmakers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de milieuprestaties van materialen en producten. Materiaalpaspoorten worden vaak gebruikt in sectoren zoals bouw, waar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid steeds belangrijker worden.

Omdenken
Het denken in kansen en niet in problemen. Het positief bekijken en via een andere manier toch oplossen. Niet denken in beperkingen en alleen problemen zien.

SMART
Het SMART-principe is een manier voor het helder en eenduidig beschrijven van plannen.
Onder “SMART” wordt het volgende verstaan:

 • Specifiek: de mate waarin de inschrijver de door hem aangeboden oplossing eenduidig heeft omschreven;
 • Meetbaar: de mate waarin de inschrijver aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat de door hem aangeboden oplossing het beoogde zal worden bereikt;
 • Acceptabel: de mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplos-sing aanvaardbaar is binnen de daaraan te stellen en gestelde eisen;
 • Realistisch: De mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplos-sing haalbaar is;
 • Tijdsgebonden: De mate waarin de inschrijver kan aangeven dat de door hem aangeboden oplossing binnen de daarvoor benodigde tijd zal kunnen worden gerealiseerd.

Tonkilometer
Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton over 1 kilometer.

Dit hebben we al bereikt:

 • Producten bestaan tot 75% uit gerecycled materiaal

 • Aanzienlijke reductie van CO2

 • Product volume bestaat voor 50% uit gras (Miscanthus)

 • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de stedelijke omgeving

 • Aslast vanaf 10 ton

 • Mogelijke gewichtsreductie tot 50% t.o.v. traditioneel beton

 • Producten zijn getest door onafhankelijk testlaboratorium NEBEST

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound film
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama