Mini begrippenlijst duurzaamheid

Bioeconomy
Dat deel van de economie dat is gebaseerd op plantaardige of dierlijke grondstoffen

Carbon footprint
De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Circulaire economie
Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Cradle to cradle
Een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is ‘van wieg tot wieg’. Met andere woorden: er is geen levenscyclus ‘van de wieg tot het graf’, maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.

CO2
Een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O). We noemen het ook wel kooldioxide. Het is een kleurloos en reukloos gas. Het ontstaat bij verbranding van natuurlijke brandstoffen (olie, aardgas, steenkool of hout).

CO2-equivalent (CO2eq)
CO2-equivalent (CO2eq) is een maatstaf die wordt gebruikt om de totale klimaatimpact van verschillende broeikasgassen (GHG’s) uit te drukken in termen van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die dezelfde opwarming van de aarde zou veroorzaken over een gespecificeerde periode.

DuboCalc
DuboCalc is een rekeninstrument waarin milieudata van de Nationale Milieu Database (NMD) gebruikt wordt om de milieu kosten indicator (MKI) waarde te berekenen voor projecten in de GWW sector.

Gesloten kringlopen
zonder afval en vervuiling

Donuteconomie
Een economisch model dat een standaard zet voor sociale welvaart zonder ecologische grenzen te overschrijden. De naam is gebaseerd op de vorm van het model. In het gat van de donut vallen mensen die geen toegang hebben tot fundamentele benodigdheden. In de donut vind je het veilige en menswaardige leven, terwijl de buitenkant van de donut voor het ecologisch plafond staat – alles daarbuiten put uiteindelijk de wereld uit.

Duurzaamheid
Het minst belastend voor mens, milieu, klimaat en leefomgeving.

Emissie
De uitstoot van gassen.

Environmental Product Declaration
Een envinronmental product declaration (EPD) is een samenvatting van een levenscyclusanalyse (LCA) met de meest belangijke gegevens uit een LCA om het milieu-impactprofiel van een product (of dienst) inzichtelijk te maken. De uniforme en transparante opzet van een EPD maakt het gemakkelijk om producten en diensten met elkaar te vergelijken.

MKI-waarde (milieukostenindicator)
Berekeningsmethodiek voor milieubelasting, waarin alle milieueffecten van een materiaal, van winning tot sloop tot energieverbruik, worden meegenomen. Hoe lager de MKI-waarde, des te lager de milieubelasting.

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)
Een bepalingsmethode waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk te kunnen meten.

Levenscyclusanalyse (LCA)
Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieueffecten van een product te berekenen over bepaalde levensfasen.

Een LCA definieert vijf levensfases:

 1. Productiefase (A1-A3)
 2. Bouwfase (A4-A5)
 3. Gebruiksfase (B1-B7)
 4. Sloop- en verwerkingsfase (C1-C4)
 5. Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling (D)

Omdenken
Het denken in kansen en niet in problemen. Het positief bekijken en via een andere manier toch oplossen. Niet denken in beperkingen en alleen problemen zien.

SMART
Het SMART-principe is een manier voor het helder en eenduidig beschrijven van plannen.
Onder “SMART” wordt het volgende verstaan:

 • Specifiek: de mate waarin de inschrijver de door hem aangeboden oplossing eenduidig heeft omschreven;
 • Meetbaar: de mate waarin de inschrijver aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat de door hem aangeboden oplossing het beoogde zal worden bereikt;
 • Acceptabel: de mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplos-sing aanvaardbaar is binnen de daaraan te stellen en gestelde eisen;
 • Realistisch: De mate waarin de inschrijver kan aantonen dat de door hem aangeboden oplos-sing haalbaar is;
 • Tijdsgebonden: De mate waarin de inschrijver kan aangeven dat de door hem aangeboden oplossing binnen de daarvoor benodigde tijd zal kunnen worden gerealiseerd.

Tonkilometer
Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton over 1 kilometer.

Dit hebben we al bereikt:

 • Producten bestaan tot 75% uit gerecycled materiaal

 • Aanzienlijke reductie van CO2

 • Product volume bestaat voor 50% uit gras (Miscanthus)

 • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de stedelijke omgeving

 • Aslast vanaf 10 ton

 • Mogelijke gewichtsreductie tot 50% t.o.v. traditioneel beton

 • Producten zijn getest door onafhankelijk testlaboratorium NEBEST

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound film
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama