Mini begrippenlijst duurzaamheid

Bioeconomy
Dat deel van de economie dat is gebaseerd op plantaardige of dierlijke grondstoffen

Carbon footprint
De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc.

Circulaire economie
Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Cradle to cradle
Een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is ‘van wieg tot wieg’. Met andere woorden: er is geen levenscyclus ‘van de wieg tot het graf’, maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.

CO2
Een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (O). We noemen het ook wel kooldioxide. Het is een kleurloos en reukloos gas. Het ontstaat bij verbranding van natuurlijke brandstoffen (olie, aardgas, steenkool of hout).

Duurzaamheid
Het minst belastend voor mens, milieu, klimaat en leefomgeving.

Emissie
De uitstoot van gassen.

MKI-waarde (milieukostenindicator)
Berekeningsmethodiek voor milieubelasting, waarin alle milieueffecten van een materiaal, van winning tot sloop tot energieverbruik, worden meegenomen. Hoe lager de MKI-waarde, des te lager de milieubelasting.

Levenscyclusanalyse (LCA)
De methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

Omdenken
Het denken in kansen en niet in problemen. Het positief bekijken en via een andere manier toch oplossen. Niet denken in beperkingen en alleen problemen zien.

Tonkilometer
Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton over 1 kilometer.

Dit hebben we al bereikt:

  • Producten bestaan tot 75% uit gerecycled materiaal

  • Aanzienlijke reductie van CO2

  • Product volume bestaat voor 50% uit gras (Miscanthus)

  • Hoogwaardige en duurzame producten voor de inrichting van de stedelijke omgeving

  • Aslast vanaf 10 ton

  • Mogelijke gewichtsreductie tot 50% t.o.v. traditioneel beton

  • Producten zijn getest door onafhankelijk testlaboratorium NEBEST

Aanmelden nieuwsbrief Bio Bound

Bio Bound film
mini begrippenlijst duurzaamheid

Wij zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve voelt, en we zijn de laatste die er iets aan kan doen

Barack Obama